Zakład Techniki Cyfrowej HADRON
ul. Kolumny 339
93-647 Łódź

tel: 505-425-644
e-mail: biuro@hadron.co
 
 

Numer domu, oznakowanie posesji
Przepisy, Prawo

Prawo państwowe

Kwestie oznakowania posesji, nieruchomości regulują prawnie
następujące dokumenty:

Kodeks wykroczeń
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.
(Dz.U.z 2010 r. Nr 46 poz. 275)

Pobierz PDF
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. z poprawkami
Dziennik Ustaw nr 240 z 2005 poz. 2027

Pobierz PDF
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości.
Dz.U. z 2004 nr 243 poz. 2432
Brzmienie od 30 listopada 2004r.


Pobierz PDF
USTAWA
z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej

Pobierz PDF

Przepisy te mówią w skrócie że:

     Każda nieruchomość powinna posiadać tabliczkę informacyjną na głównej, frontowej ścianie;
     Na tabliczce informacyjnej powinien się znaleźć zarówno numer nieruchomości jak i nazwa ulicy, ewentualnie nazwa miejscowości;
     Tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy;
     Sama tylko tabliczka na ogrodzeniu jest niewystarczająca.
     Jeśli nieruchomość oznaczona tabliczką stoi dalej od drogi - należy powtórzyć tabliczkę na ogrodzeniu.
     Wcześniej tolerowano niekompletne tabliczki adresowe (np. sam numer). Obecnie, po 7 czerwca 2013 r. wymaga się zdecydowanie egzekwowania przepisów - oświetlenia kompletnych tabliczek z numerem i nazwą ulicy.


Treść przepisów o oznakowaniu nieruchomości, posesji

Oto treść najważniejszych, aktualnie obowiązujących ustaw dotyczących oznakowania nieruchomości:

USTAWA
z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej
Art. 34.

Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy zmienionej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli umieszczony na nich numer porządkowy jest zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów.


Art. 23, pkt 14), Rozdział 8a,
 Art. 47b.

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

  [źródło ustawy]Kodeks wykroczeń
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.
(Dz.U.z 2010 r. Nr 46 poz. 275)
Art. 64.

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Art. 143.

§ 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 [ 1 źródło ustawy (aktualny Kodeks wykroczeń w pdf)]
[ 2 źródło ustawy]


Wykładnia podsekretarza stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra
o tym, że brak oświetlenia tabliczki adresowej jest wykroczeniem ściganym z urzędu.
(...) Zasady ustalania i umieszczania numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach regulują przepisy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.).
(...)
Przywołane powyżej regulacje prawne istotnie nie nakładają na właścicieli czy zarządców nieruchomości obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym. (...) Niemniej jednak w opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie można zgodzić się z przytoczonym w wystąpieniu poglądem, zgodnie z którym przepis art. 64 § 2 K.w., z uwagi na brak korelacji z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest przepisem martwym.

Zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu wykroczeń niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości jest wykroczeniem ściganym z urzędu. Oznacza to, iż straż gminna (miejska) (...) obowiązana jest do ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń, w tym wykroczenia określonego w art. 64 § 2 K.w. (...) Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż straż gminna (miejska) ma prawny obowiązek respektowania obowiązującego porządku prawnego, w tym również przepisów wyrażonych w Kodeksie wykroczeń.

Podsekretarz stanu - Adam Rapacki, Warszawa, dnia 17 czerwca 2010 r.

[źródło pisma]


Historia zmian w przepisach o oznakowaniu nieruchomości

Poniżej zestawiono 3 akty prawne regulujące oznakowanie posesji, nieruchomości. Pomimo, że ukazywały się na przestrzeni wielu lat, w zasadzie niosły podobne regulacje w tym temacie:

Akt
prawny
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości.
Dz.U. z 2004 nr 243 poz. 2432
Brzmienie od 30 listopada 2004r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
Dziennik Ustaw nr 240 z 2005 poz. 2027
USTAWA
z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej
Nakaz
dostoso-
wania
      Rozdział 8
Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

Art. 34.
Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy zmienionej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli umieszczony na nich numer porządkowy jest zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów.
Czego
dotyczy
regulacja
ustawy
   Art. 1.

Ustawa reguluje sprawy dotyczące:
8) numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach.
Rozdział 7
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 23.
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

14) rozdział 8a otrzymuje brzmienie:
Rozdział 8a
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
Obowiązek
oznaczania
nierucho-
mości
tablicami
adresowymi
§ 10.

1. W widocznym miejscu, na budynkach lub na ogrodzeniu nieruchomości, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieszcza się tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości.
Art. 47b.

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
Art. 47b.

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
Konieczność
umieszczania
na tablicy
nazwy ulicy
lub miasta
2. W miejscowościach posiadających ulice lub place z nazwami – na tabliczce z numerem porządkowym nieruchomości powinna być podana również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwa miejscowości.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
Możliwość
dodatkowych
regulacji
   3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
Powielanie
tablic
gdy główna
tablica
oddalona
3. Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.


Historycznie najstarszym dokumentem jest "Prawo geodezyjne i kartograficzne" - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. 15 lat później wyszło "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r." Rozporządzenie to powtórzyło zasadniczo wymogi oznaczania nieruchomości zgodnie z obowiazującym prawem geodezyjnym. Treść uległa jedynie kosmetycznym zmianom, skrócono jedynie termin oznaczania nieruchości od otrzymania zezwolenia z 30 dni do 2 tygodni. Przeglądając powyższe zestawienie można by powątpiewać w zasadność wydawania nowych przepisów skoro niewiele one zmieniają. Jednak główny cel nowych przepisów zawierał się raczej w innych regulacjach nie dotykających właścicieli nieruchomości, ale raczej odnoszących się do jednostek administracyjnych zarządzających i porządkujących swój teren. W 2004 roku, po 15 latach doświadczeń administrowania w nowej sytuacji politycznej zaistniała potrzeba przeniesienia w formie prawnej pozytywnych doświadczeń przepracowanego okresu w celu usprawnienia funkcjonowania administracji lokalnych.

Najnowsza "Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej" z dnia 4 marca 2010 r. porządkuje i wprowadza nowe regulacje przede wszystkim na gruncie systemów elektronicznej ewidencji. Widzimy, jak wiele dziedzin życia rozwija się dynamicznie dzięki informatyzacji, czy jak to się określa również: "cyfryzacji" czy "digitalizacji". Gdzie jak gdzie, ale właśnie w administracji, która z założenia zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem masowych danych - występuje wielka potrzeba zastosowania nowoczesnych narzedzi, które umożliwią sprawniejsze działanie administracji. Ponieważ przestarzałe regulacje wręcz hamowały ten proces - wydano właśnie omawianą ustawę.

W temacie oznakowania posesji, nieruchomości Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej" z dnia 4 marca 2010 r. w zasadzie kopiuje treść przepisów "Prawa geodezyjnego i kartograficznego" i tu nic się nie zmienia. Natomiast w przepisach dostosowujących: Art. 34 ustanowił 3 letni okres przejściowy (Vacatio legis), przeznaczony na dostosowanie tabliczek adresowych do obowiązujących przepisów.

Ponieważ "Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej" weszła w życie dnia 7 czerwca 2010 roku, to dnia 7 czerwca 2013 roku skończył się czas na dostosowanie tabliczek adresowych - numerów porządkowych, czy numerów policyjnych, bo również takimi nazwami są oznaczane. A zatem:

Z dniem 7 czerwca 2013 roku upłynął termin wymiany tabliczek adresowych z numerem porządkowym i dostosowania ich do obowiązujących przepisów. A główne przepisy są następujące:
   Każda nieruchomość powinna posiadać dobrze widoczną tabliczkę adresową;
   Na tabliczce powinien być zarówno numer nieruchomości jak i nazwa ulicy lub nazwa miejscowości;
   Tabliczka powinna być oświetlona w nocy;

Po 7 czerwca 2013 roku służby porządkowe z mocą egzekwują stosowanie w/w przepisów.


Miasta i Gminy informują o obowiązku oznakowania nieruchomości

Ponieważ nastąpił dosyć mocny nacisk "wykonawczy" na uporządkowanie oznaczeń dlatego miasta i gminy informują swoich mieszkańców o obowiązku oznakowania nieruchomości tak, aby nikt nie był zaskoczony. Poniżej kilka linków na takie informacje.

Informacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Wadowice
o wymianie tabliczek z numerem porządkowym
Wadowice - miasto rodzinne Jana Pawła II
Informacja dla mieszkańców Miasto i Gmina Pieniężno
Obowiązek wymiany tabliczek porządkowych Samorząd Mieszkańców Nr 3 -Żyrardów
Informacja dla mieszkańców dotycząca
wymiany tabliczek z numerem porządkowym
Miasto i Gmina Sobótka
Trzeba wymienić tabliczki Urząd Miasta Leszna
Wymieniłeś tabliczkę? Zrób to jak najprędzej Skierniewice, Rawa Mazowiecka, Żyrardów
Informacja dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza
o obowiązkowym wyposażeniu budynków
w tabliczkę z numerem porządkowym
Miasto Nowy Sącz
Tabliczki z numerem domu Edyta Mandryk
Radna Rady Miejskiej w Blachowni
Tablice porządkowe nieruchomości
według nowych przepisów
Gmina Nieporęt
Nie masz aktualnej tabliczki z nuemrem domu?
Możesz zapłacić mandat
Brodnica

Lokalne wytyczne

W wielu miejscowościach wydawane są lokalne, szczegółowe wytyczne. Jedna z nich mówi na przykład, że:

1. Tablice adresowe należy umieszczać na ścianach budynków, na wysokości 2,5-3 metrów od poziomu chodnika;

2. Tablice adresowe umieszczamy w miejscu dobrze widocznym od strony ulicy, najlepiej w rejonie wejścia głównego;

3. W przypadku budynków o fasadach dłuższych niż 50m i krótszych niż 100 m, należy umieszczać dwie tablice adresowe - na początku i na końcu fasady budynku. W przypadku budynków dłuższych niż 100m należy umieszczać tablice na każdym pięćdziesięciometrowym odcinku na początku oraz na końcu oraz w rejonie wejść głównych;

4. Na wolnostojących budynkach jedno lub wielorodzinnych o fasadach krótszych niż 50m tablice adresowe montujemy w narożniku budynku, który jest najlepiej widocznych od strony dojazdu lub ulicy. W miarę możliwości tablice adresowe powinny sąsiadować z fasadą budynku, w której umieszczone są wejścia. W przypadku gdy fasada budynku zawierająca wejścia przekracza 50m długości, tablice adresowe należy umieścić na dwóch narożnikach, które są najlepiej widoczne od strony dojazdu lub ulicy.W miarę możliwości tablice adresowe powinny sąsiadować z fasadą budynku, w której są umieszczone wejścia. W przypadku, gdy fasada budynku zawierająca wejścia przekracza 50m długości, tablice adresowe należy umieszczać na tych dwóch narożnikach, które są najlepiej widoczne od strony dojazdu lub ulicy. Ponadto, na każdym 50m odcinku długości fasady zawierającej wejścia należy umieszczać po jednej tablicy, oraz na początku i końcu budynku;

5. W przypadku, gdy na narożniku budynku wisi tablica z nazwą ulicy, najbliższą tablicę adresową należy umieszczać w odległości nie bliższej niż 2m od jej krawędzi;

6. Powierzchnia wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklam w odległości 1,2m od jej krawędzi;

7. Wielkość tablicy powinna być uzależniona od wielkości budynku, szerokości ulicy i charakteru drogi oraz od miejsca, gdzie była umieszczona dotychczasowa tablica;

[źródło przepisu]


Również Magistraty wielu większych miast próbują ujednolicić tabliczki adresowe nieruchomości i w tym celu wydają lokalne wytyczne, które dotyczą przede wszystkim historycznych dzielnic - wizytówek miast. I tak dla przykładu, zarówno Warszawa jak i Łódź ma ustalona kolorystykę niebiesko czerwoną, Częstochowa: niebiesko - żłótą. W wielu miejscowościach nie ma szczegółowych wytycznych w tym względzie, ale też w niemałej liczbie miast takie ujednolicenie istnieje, choć wprowadzanie tych wzorców napotyka niekiedy na trudności.
O ile ustalenie estetycznych wzorów tabliczek jest kwestią często podejmowaną przez władze miasta, o tyle kwestia oświetlenia tabliczek ( co nakazuje prawo) jest kwestią często zapominaną. Kiedyś do oświetlenia tabliczek adresowych przywiązywano dużą wagę i często można zauważyć w starych kamienicach specjalnie wykonane wnęki w fasadzie po to aby można było tam umieścić żarówkę za przezroczystą szybą z numerem domu. Wtedy nawet dozorca budynku musiał zadać sobie trud by codziennie włączyć i wyłączyć takie podświetlenie. Dziś metalową tabliczkę adresową mocuje się szybko i nikt sobie nie zadaje trudu wykonywania niczego więcej na ścianie. Ale można przypuszczać, że w przypadku zacieśnienia kontroli wymagającej oświetlenia tablic adresowych (w myśl Art. 64, § 2 kodeksu wykroczeń) jednak trzeba będzie domontować na elewacji budynku jakichś zewnętrznych halogenów, żarówek, co z pewnością tym budynkom nie doda elegancji.

Jednocześnie życie i technika biegną szybko do przodu, pojawia się coraz więcej "elektronicznych" wersji numerów na dom, które nie tylko spełniają wszystkie normy prawne, ale są praktyczniejsze, dużo bardziej czytelne, estetyczne i przez to coraz większa część właścicieli domów je preferuje.

ZTC Hadron również wykonuje oryginalne i nowoczesne numery domu - tablice adresowe LED .


Apele o oznakowanie domów, kontrole, mandaty

Warto wspomnieć, że prezentowane powyżej przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego i wynikające zeń paragrafy kodeksu wykroczeń nie są tylko pustą literą prawa. Oznakowanie domów wiąże się bowiem z kontaktem jaki państwowe urzędy muszą mieć zapewniony z obywatelami i brak oznakowania domu utrudnia lub wręcz uniemożliwia taki kontakt. Poniżej apel jednej z mieszkanek Tarnobrzega, która zauważyła, że 70% czasu doręczeń kuriera to czas zmarnowany na poszukiwanie żle lub wcale nie oznakowanego adresu budynku:
Apel
Apeluję do mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych, by numerowali swoje nieruchomości, domy, posesje itd...

Skąd ten apel? Otóż. Jeździłam dziś ze znajomym kurierem, który rozwoził paczki po okolicy. I powiem Wam, że jest to arcy trudne zajęcie. Mimo że jestem z Tarnobrzega, to miałam wielkie problemy z odnalezieniem ulicy, a przede wszystkim ze znalezieniem numeru domu. Skoro ja mam problemy, to co maja powiedzieć kurierzy spoza Tarnobrzega? Myślę, że około 70 % czasu zmarnowaliśmy na dopytywanie się, gdzie jest dany numer budynku. Poza kurierami, jeżdżą przecież karetki ratujące życie, straż pożarna, policja i inne służby. W skrajnych przypadkach odpowiednia numeracja może uratować komuś życie!

Tymczasem okazuje się, że numeracja budynków jest w Polsce obowiązkowa! Każdy właściciel posesji powinien wyraźnie oznaczyć swoją nieruchomość - na budynku, względnie ogrodzeniu. Ba! Takie oznaczenia powinny być dodatkowo podświetlane! Sic! Obowiązek ciąży na właścicielu, lub zarządcy nieruchomości (np. Spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty itp)

[Za Tinfo - Tarnobrzeg info i kropka]

Dużo mocniej podnoszoną kwestią dotyczącą oznakowania domów są właśnie interwencje pogotowia ratunkowego i innych służb ratunkowych. Okazuje się bowiem, że często, zwłaszcza w małych miejscowościach, karetki pogotowia nie mogą znaleźć szukanego adresu, jeżdzą tam i z powrotem, a w takich sytuacjach, gdzie liczy się każda minuta - brak oznakowania domu może odpowiadać za śmierć człowieka. Tak się zdarzało i dlatego Policja apeluje do właścicieli nieruchomości o czytelne oznakowanie domów.

Z drugiej strony, mając świadomość, że apele odnoszą częściowy tylko skutek - coraz bardziej wzmagają się kontrole Straży Miejskich i Policji, które działając na podstawie wyżej przedstawianych dwóch ustaw - wpierw upominają właścicieli domów, a jak to nie pomoże - wystawiają mandaty. Poniżej - kilka linków opisujących podobne kontrole.

Niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki
z numerem porządkowym nieruchomości
jest wykroczeniem ściganym z urzędu.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji
(17 czerwca 2010 r.)
Tabliczka z numerem ma być oświetlona... Bytom
Obowiązek umieszczania tabliczki z numerem Komendant Straży Miejskiej w Radziejowie
Obowiązek umieszczania tabliczki z numerem
domu spoczywa na właścicielach nieruchomości
Urząd Gminy Stare Kurowo
Kara za brak numerku z nazwą ulicy Brodnica
Numery porządkowe są obowiązkowe Pułtusk
Będą kontrole i kary za brak tabliczek
z numerami budynków 2014
Lublin
Kłopoty z dotarciem pod właściwy adres
m.in. służb ratunkowych
Gmina Brwinów
Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem domu Świdnica
Obowiązek umieszczania numerów porządkowych Chróścina
Dojazd po odbiór śmieci
- na wielu posesjach nie ma oznakowań
Skrwilno

Straż Miejska w akcji: Numer posesji, Radzyń Podlaski
Kontrole Komendy Miejskiej Policji, Legnica
Mandaty za brak tabliczki adresowej (do 500 zł), Legionowo
Konieczność dostosowania tabliczek adresowych, Leszno
Kiedy we Wrocławiu wymienią tabliczki ?, Wrocław
Mandaty za brak numeru na budynku, Piotrków
Zawieś numerek…
Nowe tablice adresowe na budynkach, Częstochowa

Za złe oznakowanie posesji grozi kara, Bielsk Podlaski
90 procent właścicieli posesji musi wymienić oznakowanie domów, Rumia
250 złotych kary za brak numeru na posesji, Mielec
Strażnicy przed spisem będą sprawdzać oznakowanie budynków, Pomorze
Tabliczka z numerem domu może uratować życie, Olsztyn
Tabliczki adresowe mogą ocalić życie
Kontrole w Tarnowskich Górach, forum